TalkEnglish Logo

詞彙課從字母K開始

總共有14個詞彙課,它們都是從字母K開始的。你可以選擇一個字母去學習與這個字母相關的所有詞彙課,你也可以點擊一個單詞去學習這個詞彙課。

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Keep (n)(v)Key (n)(adj)Kick (v)(n)Kid (n)
Kill (v)(n)Kind (adj)(n)King (n)Kiss (v)(n)
Kitchen (n)Knee (n)Knife (n)Know (v)
Knowledge (n)Known (adj)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z